Õppekava “Äriplaani koostamine mentori abiga” (videokoolitus)

Õppekava “Äriplaani koostamine mentori abiga” (videokoolitus)

Ettevõte: Enesearengu Koolitused OÜ (www.eneseareng.ee )

Õppeasutuse EHISe ID: 21732

Tegevusteate number: 171397

Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus

Õppekavarühm: Ärindus, haldus ja õigus, mujal liigitamata

Õppekava nimetus eesti keeles

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE MENTORI ABIGA (VIDEOKOOLITUS)

Õppekava nimetus inglise keeles

PREPARING BUSINESS PLAN WITH MENTOR (VIDEO TRAINING)

1. Üldinfo õppetöö korralduse kohta

1.1. Maht akadeemilistest tundides:  60 tundi (1 akadeemiline tund = 45 minutit).

1.2. Vastuvõtutingimused: põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidus, eelteadmised ei ole nõutud

1.3. Lõpetamisel väljastatud dokumendid nii täisprogrammi koondõppekaval kui ka moodul: tunnistus täielikul läbimisel  ja praktilise töö sooritamisel (testide läbimine 100% ulatuses õppekeskkonnas)

1.4. Õppetöö korralduse, õppematerjalide ja õppekeskkonna lühikirjeldus:
▪ Õppevideod, õppematerjalid, testid mis asuvad õppekeskkonnas www.eneseareng.ee 
▪ Kursusele registreerimine emaili teel: info@eneseareng.ee (või läbi kodulehe / Eesti Töötukassa registreerimisvormi)
▪ Õppematerjalid koolitajalt: õppekeskkonda ligipääs, elektroonilised (allalaetavad, e-maili teel edastatavad)

1.5. Õppekeskkond: 100% e-õpe. Ligipääs õppekeskkonda: SIIT

1.6. Põhiõppekeskus: www.eneseareng.ee õppekeskkond

1.7. Õppekava juht, koolitaja/kontaktandmed: Sirle Truuts, lektor, info@eneseareng.ee.

1.8. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

1.7.1. Haridus:
• 17.05.2017.a. “Professionaalne sisuturundus” AS Äripäev (Best Marketing)
• Oktoober 2016.a. “Juhtimistreening (coaching)” Äripäeva Akadeemia (8 tundi)
• Alates 2015.a. Brandon Bays rännaku teraapia programmi läbimine (www.thejourney.com)
• Alates 2013.a. õpingud Holistilise Teraapia Instituudis (täienduskoolitus, holistilise terapeudi kutse omandamine)
• 2006.a.  Ettevõtlus ja ärijuhtimine (bakalaureus, Estonian Business School)
• 2001.a.  Õigusteadus (diplom, Tallinna Majanduskool)
• 2000.a. Kohtusekretäri-täitur (kutsetunnistus, Tallinna Majanduskool).

1.6.2. Töökogemus (viimased al. 2007.a.):
• Alates mai 2017.a. … Koolitaja, isikliku arengu nõustaja, terapeut. Enesearengu Koolitused OÜ
• 2016.a. (august) – 28.04.2017.a. Ettevõtete panganduse juhi kohusetäitja AS Citadele banka Eesti filiaal. Vastutusvaldkond: mikro- ja väikeettevõttele toote arendus ja müük; ettevõtete panganduse osakonnakonna sisemiste protsesside kooridneerimine; meeskoonna juhtimine.2012.a. – 2016.a. (august)  Väikeste ja Keskmiste ettevõtete osakonna juht (AS Citadele banka Eesti filiaal: õppetund: müügiosakonna juhtimine, ettevõtete äriideedele/ettevõtte arengule sobiva finantseerimislahenduse leidmine, müük ja haldamine)
• 2007-2010.a. Ärikliendihaldur (AS Parex banka Eesti Filiaal (õppetund: teenuste/toodete müük ettevõtetele, äriplaanide analüüs ja kaitsmine komitees, kliendihaldus)
• 2007.a. 4 kuud Konsultant (e-Training OÜ: õppetund: aktiivse müügi treening ja praktika)

2. Õppekava sisu

2.6. Õpiväljundid:
2.6.1. Koolituse tulemusena saab osaleja tervikliku ülevaate ettevõtlusega alustamise ja arendamise teooriast ja praktikast. Soovijatel on võimalik koostada äriplaan ja tegevuskava ettevõtlusega alustamiseks (vabatahtlik);
2.6.2. Ettevõtja oskab hinnata oma tugevusi ja nõrkusi ettevõtjana ning on teadlik milliseid nõrku omadusi ettevõtjana arendada;
2.6.3. Ettevõtja oskab näha tervikpilti erinevatest teemadest/valdkondadest, mis on puudutavad ettevõtlusega alustamist ja ettevõtte jätkusuutliku arendamist;
2.6.4. Ettevõtjal on ülevaade ettevõtluse sise- ja väliskeskkonnast ja oskab koostada oma äriideest/ettevõttest lähtuvat SWOT analüüsi;
2.6.5. Ettevõtjal on oskus seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke ja siduda need finantsprognoosidega;
2.6.6. Ettevõtjal on oskus juhtida toote arendusprotsessi sh toote hinnakujundamist ja positsioneerimist turul;
2.6.7. Ettevõtjal on oskus luua müügi- ja turundusplaani ning valida sobivaid turunduskanaleid lähtudes sihtgruppide vajadustest ja toote nõudlusest turul;
2.6.8. Ettevõtjal on oskus planeerida nii inim- kui ajaressurssi;
2.6.9. Ettevõtja oskab hinnata äririske ja koostada riskide maandamise plaani;
2.6.10. Ettevõtjal on ülevaade ettevõtlusega seotud õigusaktidest ja nendest tulenevatest nõuetest;
2.6.11. Ettevõtjal on ülevaade raamatupidamise ja maksunduse valdkonda puudutavatest nõuetest ja oskus planeerida raamatupidamistoiminguid ja maksuarvestust;
2.6.12. Ettevõtjal on ülevaade finantsplaneerimise alustest ja oskus koostada toetuseelarvet;
2.6.13. Ettevõtjal on ülevaade äriidee ja tegutseva ettevõtte finantseerimisallikatest ja omab tervikpilti erinevatest finantseerimisvõimalustest.

2.7. Õppetöö hindamine: Osavõtt õppetööst e-õppe vormis, testide läbimine 100% ulatuses. Äriplaani koostamine on vabatahtlik. Koolitusel osalejale väljastatatakse p. 2.7. tingimuste täitmisel tunnistus. Juhul kui koolituse tulemusel valmib äriplaan, siis ei ole testide läbimine kohustuslik.

2.8. Moodulid/õppeained ja nende sisu:

2.8.1. Ettevõtja ja ettevõtlus

 • Ettevõtja ja ettevõtlus;
 • Ettevõtja omadused;
 • Palgatöö vs ettevõtlus;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): sissejuhatus, loodava ettevõtte üldandmed.

2.8.2. Äriidee

 • Kuidas leida äriideed?
 • Kas valida toode või teenus?
 • Kes on mu klient?
 • Sihtturg, segmenteerimine;
 • Tootmise/teenuse põhiprotsess;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): toode/teenus, põhiprotsessi kirjutamine

2.8.3. Visioon/missioon

 • Mis on visioon?
 • Mis on missioon?
 • Visiooi ja missiooi seadmise praktilised ülesanded;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): visiooni, missiooni sõnastus

2.8.4. Eesmärkide seadmine

 • Eesmärkide seadmise olulisus;
 • SMART mudel;
 • Eesmärkide seadmise praktilised harjutused;
 • Mis vahe on eesmärgil ja unistusel?
 • Eesmärkide liigid;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): eesmärkide sõnastamine

2.8.5. SWOT analüüs. Konkuretide analüüs

 • SWOT analüüs;
 • Konkurentide analüüs;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): SWOT analüüsi koostamine, konkurentide analüüs.

2.8.6. Ärikeskkonna analüüs ja äristrateegia valik

 • Mis on ärikeskkonna analüüs oluline?
 • Sisekeskkond ehk mikrokeskkond;
 • Väliskeskkond ehk makrokeskkond;
 • Äristrateegia valik;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): sise- ja väliskeskkonna analüüsi koostamine.

2.8.7. Müük

 • Müügieesmärkide seadmine;
 • Müügistrateegia lähtuvalt äristrateegiast;
 • 7 harjumust mis toetavad müükk;
 • Praktilised näited toote/teenus müügiks;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): müük ja kliendid.

2.8.8. Turundus

 • Turunduskanalid;
 • Turundusmudelid, Tootekeskne, teenuse keskne turundus;
 • Turunduse kasumlikkuse mõõtmine;
 • 20 praktilist ja taskukohast turundusideed väikeettevõtjale;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): turundusplaani koostamine

2.8.9. Hinnastamine

 • Hinnastrateegiad;
 • Praktilised näited hinnakujunduseks;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral). oma- ja müügihinna arvutamine

2.8.10. Raamatupidamine

 • Väikeettevõtja raamatupidamise ABC
 • Praktilised soovitused raamatupidamisega alustamiseks;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): finantsprognooside koostamine.

2.8.11. Maksundus
Ettevõtjat puudutavad maksud Eestis

2.8.12. Personal ja juhtumine

 • Väikeettevõja personali- ja ajaplaneerimine
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): personal ja juhtimine

2.8.13. Riskianalüüs

 • Siseriskid;
 • Välisriskid;
 • Riskianalüüsi koostamine;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral): riskianalüüsi koostamine

2.8.14. Äri rahastamine

 • Äri rahastamise liigid;
 • Äriplaani koostamine (soovi korral). investeeringud ja rahastamine koostamine.

2.8.15. Äriplaani lõplik koostamine, testide sooritamine