Õppekava “Äriplaani koostamine mentori abiga”

Ettevõte: Enesearengu Koolitused OÜ (www.eneseareng.ee )

Õppeasutuse EHISe ID: 21732

Tegevusteate number: 171397

Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus

Õppekavarühm: Ärindus, haldus ja õigus, mujal liigitamata

Õppekava nimetus eesti keeles

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE MENTORI ABIGA

Õppekava nimetus inglise keeles

BUSINESS PLAN PREPARATION WITH MENTOR HELP

1. Üldinfo õppetöö korralduse kohta

1.1. Maht akadeemilistest tundides: 60 tundi, sh 40 auditoorset tundi (8 päeva), 20 iseseisvat tööd (1 akadeemiline tund = 45 minutit).

1.2. Vastuvõtutingimused: põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidus, eelteadmised ei ole nõutud

1.3. Lõpetamisel väljastatud dokumendid nii täisprogrammi koondõppekaval kui ka moodul: tunnistus täielikul läbimisel  ja praktilise töö sooritamisel (äriplaani koostamine).

1.4. Õppetöö korralduse, õppematerjalide ja õppekeskkonna lühikirjeldus :
▪ Loengud, praktikumid, grupitööd ja eneseanalüüs;
▪ Kursusele registreerimine emaili teel: info@eneseareng.ee (või läbi kodulehe / Eesti Töötukassa registreerimisvormi)
▪ Õppematerjalid koolitajalt: digitaalselt ja paberkandjal

1.5. Õppekeskkond: 100% auditoorne töö.

1.6. Põhiõppekeskus: Holistilise Teraapia Instituut, aadress Endla 15, Tallinn. Vastab töö- ja tervishoiunõuetele ning on varustatud vajaliku õppetehnikaga.

1.7. Õppekava juht, koolitaja/kontaktandmed: Sirle Truuts, lektor, info@eneseareng.ee.

1.8. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

1.7.1. Haridus:
• 17.05.2017.a. “Professionaalne sisuturundus” AS Äripäev (Best Marketing)
• Oktoober 2016.a. “Juhtimistreening (coaching)” Äripäeva Akadeemia (8 tundi)
• Alates 2015.a. Brandon Bays rännaku teraapia programmi läbimine (www.thejourney.com)
• Alates 2013.a. õpingud Holistilise Teraapia Instituudis (täienduskoolitus, holistilise terapeudi kutse omandamine)
• 2006.a.  Ettevõtlus ja ärijuhtimine (bakalaureus, Estonian Business School)
• 2001.a.  Õigusteadus (diplom, Tallinna Majanduskool)
• 2000.a. Kohtusekretäri-täitur (kutsetunnistus, Tallinna Majanduskool).

1.6.2. Töökogemus (viimased 10 aastat):
• Alates mai 2017.a. … Koolitaja, isikliku arengu nõustaja, terapeut. Enesearengu Koolitused OÜ
• 2016.a. (august) – 28.04.2017.a. Ettevõtete panganduse juhi kohusetäitja AS Citadele banka Eesti filiaal. Vastutusvaldkond: mikro- ja väikeettevõttele toote arendus ja müük; ettevõtete panganduse osakonnakonna sisemiste protsesside kooridneerimine; meeskoonna juhtimine.2012.a. – 2016.a. (august)  Väikeste ja Keskmiste ettevõtete osakonna juht (AS Citadele banka Eesti filiaal: õppetund: müügiosakonna juhtimine, ettevõtete äriideedele/ettevõtte arengule sobiva finantseerimislahenduse leidmine, müük ja haldamine)
• 2007-2010.a. Ärikliendihaldur (AS Parex banka Eesti Filiaal (õppetund: teenuste/toodete müük ettevõtetele, äriplaanide analüüs ja kaitsmine komitees, kliendihaldus)
• 2007.a. 4 kuud Konsultant (e-Training OÜ: õppetund: aktiivse müügi treening ja praktika)

1.6.3. Kogemus koolitajana / avalikud esinemised:
1) 27.10.2016.a. Noorte Kultuurinädal, ettekanne “Blogimine ja ettevõtlus“;
2) 18.10., 20.10., 25.10.2016.a. 9-tunnine koolitus “Eneseteostus läbi ettevõtluse” (Tallinnas). Korraldaja. Enesearengu Koolitused OÜ;
3) 04.10.2016.a. Tallinna Ettevõtluspäev, ettekanne “Kui hobist saab äri“;
4) 17.05., 25.05., 01.06.2016.a. 9-tunnine koolitus “Eneseteostus läbi loomeettevõtluse” (Tallinnas). Korraldaja: Enesearengu Koolitused OÜ;
5) Märts 2016 loeng (1,5 h) “Ettevõtluse alustamine” külalisesineja Tallinna Ülikooli karjäärikeskuses;
6) September-detsember 2014 “Loovisiku teekond tööturul” aineprogrammi külalisõppejõud teemadel “Müügihinna kujundus. Raamatupidamine. Maksundus”. Korraldaja: Kunstiülikool. Koolitaja: Sirle Truuts
7) September 2014 “Ettevõtte rahapäev” teemal “Ettevõtte arengut toetavad pangatooted”. Korraldaja: HEAK
8) Juuni 2012 “Teabepäev konsultantidele” teemal “Äriprojektide koostamine ja hindamine (panga näitel)”. Korraldaja: Põllumajandusministeerium ja Maaelu Edendamise Sihtasutus

2. Õppekava sisu

2.6. Õpiväljundid:
2.6.1. Koolituse tulemusena valmib äriplaan ja tegevuskava, mis toetab alustada oma ettevõtlusega.
2.6.2. Ettevõtja oskab hinnata oma tugevusi ja nõrkusi ettevõtjana ning on teadlik milliseid nõrku omadusi ettevõtjana arendada;
2.6.3. Ettevõtja oskab näha tervikpilti erinevatest teemadest/valdkondadest, mis on puudutavad ettevõtlusega alustamist ja ettevõtte jätkusuutliku arendamist;
2.6.4. Ettevõtjal on ülevaade ettevõtluse sise- ja väliskeskkonnast ja oskab koostada oma äriideest/ettevõttest lähtuvat SWOT analüüsi;
2.6.5. Ettevõtjal on oskus seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke ja siduda need finantsprognoosidega;
2.6.6. Ettevõtjal on oskus juhtida toote arendusprotsessi sh toote hinnakujundamist ja positsioneerimist turul;
2.6.7. Ettevõtjal on oskus luua müügi- ja turundusplaani ning valida sobivaid turunduskanaleid lähtudes sihtgruppide vajadustest ja toote nõudlusest turul;
2.6.8. Ettevõtjal on oskus planeerida nii inim- kui ajaressurssi;
2.6.9. Ettevõtja oskab hinnata äririske ja koostada riskide maandamise plaani;
2.6.10. Ettevõtjal on ülevaade ettevõtlusega seotud õigusaktidest ja nendest tulenevatest nõuetest;
2.6.11. Ettevõtjal on ülevaade raamatupidamise ja maksunduse valdkonda puudutavatest nõuetest ja oskus planeerida raamatupidamistoiminguid ja maksuarvestust;
2.6.12. Ettevõtjal on ülevaade finantsplaneerimise alustest ja oskus koostada toetuseelarvet;
2.6.13. Ettevõtjal on ülevaade äriidee ja tegutseva ettevõtte finantseerimisallikatest ja omab tervikpilti erinevatest finantseerimisvõimalustest.

2.7. Õppetöö hindamine: Iseseisvate tööde tegemine ja osavõtt õppetööst vähemalt 75%.

2.8. Moodulid/õppeained ja nende sisu:
2.8.2. 1. päev ettevõtluse alused, äriidee analüüs:
– Ettevõtluse ajalugu, areng ja seosed kaasajaga;
– Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused;
– Ärinime kontroll ja ärinime valik;
– Ettevõtete liigid ja ettevõtte asutamise etapid. Tugistruktuurid.
– Äriidee allikas ja äriidee analüüs.

2.8.3. 2. päev ärikeskkonna ja turuanalüüs:
– Turu-, sise- ja väliskeskkonna analüüs (turu- ja tegevusharu analüüs, konkurentsianalüüs, tegevusvaldkonna võimalused ja ohud, sisekeskkonna tundmine ja analüüs);
– SWOT analüüs ja selle sisendid äriidee riskianalüüsis ja ärikeskkonna analüüsi;
– Sihtgruppide segmenteerimine ja positsioneerimine.

2.8.4. 3. päev toode/teenus:
– Toote ja teenuse omadused, sarnasused ja erinevused müügi ja turunduse protsessis. Toote / teenuse lisandväärtuste leidmine;
– Oma ja müügi hinna kalkulatsioon (I etapp);
– Konkurendid.

2.8.5. 4. päev müügi ja turunduse planeerimine ja juhtimine:
– Müügitegevuse ja –juhtimise ABC;
– Oma idee müümise argumendid, ohud ja võimalused. Oma äriidee müügiplaani koostamine;
– Turunduse alused (turundusmudelid, sihtgruppidele turundamine, reklaam, e-turunduse võimalused väikeettevõtjale)
– Tootearenduse olemus ja vajaduse hindamine lähtuvalt toote / teenuse arenguetappidest;
– Kaubamärgi olulisus;
– Turundus- ja müügiplaani koostamine oma äriideele.

2.8.6. 5. Päev ettevõtlusega seotud õigusaktid, ettevõtluse juriidilised vormid ja nende erinevused:
– Ülevaade väikeettevõtet puudutavatest peamistest õigusaktidest;
– Äriõiguse alused (peamised ettevõtluse juriidilised vormid ja nende erinevused lähtuvalt äri-, võla- ja maksuõigusest);
– Võlaõiguse alused (võlaõigusliku suhte mõiste, peamised lepingute liigid ja nende vormistamine).
– Näited väikeettevõtlust puudutavast kohtupraktikast.

2.8.7. 6. päev Eelarvestamine, finantsprognoosid, maksundus ja raamatupidamine:
– Finantsjuhtimise põhimõisted ja meetodid;
– Tekke- ja kassapõhise eelarvestamise ja raamatupidamise olemus ja peamised erinevused;
– Eelarve koostamise olulisus ja vajalikkus;
– Toetusprojektide eelarve koostamine (alus: EASi finantsprognooside vorm). Praktilise ülesande koostamine;
– Müügi- ja kuluarvestus;
– Maksunduse alused ja ülevaade väikeettevõtjat puudutavatest õigusaktidest (tööjõumaksud, käibemaks).

2.8.8. 7. päev Ettevõtte finantseerimise allikad:
– Ülevaade erinevatest äriidee / ettevõtte finantseerimise allikatest (FFF, toetused, pangalaenud, liising, investor).
– Praktilised näited äriidee / ettevõtte finantseerimisest pangatoodetega.

2.8.9. 8. päev Äriplaani koostamine:
– Äriplaani koostamine koos mentori abiga;
– Äriplaani esitlemise presentatsiooni koostamine.